Skip to content

Politisk program for valgperioden 2022-25

Af Kenneth Kristensen Berth

Et lidt mere dansk Vallensbæk

Politisk program for valgperioden 2022-25

Ældre                      

Vallensbæk skal være Danmarks bedste kommune at blive gammel i. Derfor skal de ældres forhold prioriteres, så snart muligheden er der. Kommunen skal både tilgodese ældre, der klarer sig selv, men naturligvis også ældre med stort hjælp behov.

Ældre borgere, der får brug for praktisk hjælp eller bistand, skal have den bevilget hurtigt. Det samme gælder i tilfælde, hvor der opstår behov for hjælpemidler. Dansk Folkeparti ønsker at tilbagerulle besparelserne på den såkaldte klippekortsordning, der betyder at ældre har mulighed for selv at opspare og bestemme over en del af den tid, de får bevilget.

Vallensbæk råder over ganske få plejehjemspladser. Derfor skal der opføres et nyt alderdomshjem i kommunen f.eks. på den kommunale grund ved Vallensbæk Havnevej og Vallensbæk Strandvej.

Dansk Folkeparti vil øge livskvaliteten på vores plejehjem og i vores ældreboliger. Vi vil f.eks. udvide sanserummet på Højstruphave, sikre generationsmødet ved aktiviteter på tværs af børn og ældre, øge antallet af aktiviteter og sikre at alle får mulighed for at få frisk luft hver dag.

Dansk Folkeparti vil arbejde for at vi får flere ældreboliger egnet til ægtepar, hvor den ene har så stort plejebehov, at det er nødvendigt med en særlig bolig.

Vallensbæk er i den forgangne valgperiode blevet demensvenlig kommune; men der mangler stadig en plan for hvordan de gode intentioner følges op med handling. Her skal vi involvere det lokale erhvervsliv, vores foreninger og den kommunale forvaltning. Vallensbæk skal være demensvenlig både af navn og af gavn.

Tildelingskriterierne til kommunens almene boliger skal ændres så de i højere grad tilgodeser ældre borgere, hvis nuværende bolig er blevet for stor.

Børn og daginstitutioner

Daginstitutionerne i Vallensbæk overskrider desværre måned efter måned deres maksimale kapacitet. Hvis der ikke gøres noget, bliver problemet endnu større i fremtiden på grund af de mange nye boliger, som Konservative og Socialdemokratiet har vedtaget. Vallensbæk har brug for i hvert fald 2 nye daginstitutioner for at kunne levere et ordentligt tilbud til børnefamilierne. Dansk Folkeparti ønsker ikke børnefabrikker med flere hundrede børn. Vi ønsker gode, nære og overskuelige tilbud, der kan danne rammen om et godt børneliv.

Vallensbæks dagpleje skal fastholdes for de forældre og børn, der har lyst til et anderledes tilbud end daginstitutionerne kan give.

Dansk Folkeparti ønsker at forbedre kommunens offentlige legepladser. Der er f.eks. store mulighed for at lave et meget mere unikt og attraktivt legemiljø ved den 20 meter lange rutsjebane nord for Rideskolen, ligesom legepladsen i Risingeparken skal udvides.

Skoler

Faglighed og tryghed skal være i højsædet i Vallensbæks folkeskoler. Det faglige niveau skal forbedres og der skal indføres nultolerance over for mobning. Vi har desværre set at antallet af mobbesager er steget dramatisk over de senere år. Det vil vi ikke acceptere. Der skal være en respektfuld omgangstone eleverne indbyrdes og mellem elever og lærere.

Ledelsen skal tilbage på skolerne. Derfor skal distriktsledersystemet, hvor flere daginstitutioner og skoler deles om en leder afskaffes. Der skal igen være en lokal leder på hver skole og hver daginstitution. Dermed sikres ledelse i hverdagen på alle institutioner.

Samarbejdet med det lokale erhvervsliv skal opprioriteres. Erhvervslivet skal repræsenteres i skolebestyrelserne, praktikforløbene opprioriteres og de praktiske fag have bedre udfoldelsesmuligheder. Dermed vil flere elever overveje en erhvervsfaglig uddannelse.

Ungdomsskolen skal renoveres, og der skal etableres et nyt 10. klasse center i tilslutning hertil.

Tryghed og kriminalitet

Utrygheden blandt borgerne i Vallensbæk er desværre stigende. Mange borgere er utrygge ved at færdes i visse områder af kommunen f.eks. omkring Stationstorvet særligt i aftentimerne.

Dansk Folkeparti er glade for Natteravnenes arbejde og vi har været med til at bevilge penge til flere SSP-konsulenter. Men den kan ikke stå alene.

Dansk Folkeparti ønsker at udnytte mulighederne i den nye politiaftale til at etablere et kommunalt vagtkorps, der kan rundere i kommunen og bistå politiet med at skabe tryghed.  Et kommunalt vagtkorps vil fleksibelt kunne operere i hele kommunen og være særligt synlige de steder, hvor der aktuelt er problemer.

Stationscenteret skal ikke være et opholdssted for unge, højrøstede indvandrere og efterkommere. Har disse mennesker ikke et ærinde i centeret skal de bortvises.

Der er alt for mange steder i kommunen, hvor der åbenlyst foregår handel med stoffer. Dette problem vil tilstedeværelsen af et vagtkorps også kunne afhjælpe.

Indvandrere og efterkommere

Vallensbæk er desværre fortsat den kommune i Danmark, der oplever den største stigning i antallet af indvandrere og efterkommere. Det hænger sammen med den voldsomme udbygning af kommunen, som Konservative og Socialdemokratiet står bag. Det må stoppes. Ellers vil borgere med dansk herkomst være i mindretal i kommune om mindre end 20 år.

Indvandrere og efterkommere i Vallensbæk skal ikke nyde nogen form for særbehandling. Daginstitutioner og skoler skal hvile på et dansk kulturelt grundlag. Fremmede helligdage skal ikke markeres, maden skal være dansk, der skal serveres svinekød i institutionerne, der skal ikke tilbydes rituelt slagtet kød og undervisningen skal ikke tilgodese fremmede skikke.

Der skal tales dansk i daginstitutioner og skoler. Ansatte af fremmed herkomst skal ikke tale deres modersmål med børn, der har samme modersmål som dem selv. Det er med til at fremmedgøre danske børn, hvis der tales f.eks. tyrkisk eller arabisk i daginstitutionerne og skolerne. Alle skal kunne forstå det sprog, der tales – og derfor skal det naturligvis være dansk.

Lærere, pædagoger og andre kommunalt ansatte må ikke i forbindelse med varetagelsen af deres hverv bære muslimsk hovedtørklæde.

Den kommunale bibliotekstjeneste skal ikke indkøbe materialer på indvandrersprog.

Vallensbæk Kommune har desværre i flere tilfælde brudt loven og ikke aktivt ansporet ledige indvandrere til at gøre brug af eksisterende hjemsendelsesordninger. Det er uacceptabelt. Uintegrerede udlændinge, der ikke bidrager til det danske samfund, skal naturligvis tilskyndes til at rejse hjem.

Byudvikling

Dansk Folkeparti ønsker et stop for opførelse af flere etageboliger i kommunen. Med de af Konservative og Socialdemokratiet allerede igangsatte boligprojekter vil Vallensbæk nærme sig 20.000 indbyggere over de kommende år. Kommunens indbyggertal vil altså være vokset med 25 pct. inden for en kortere årrække. Det er alt for meget.

Dansk Folkeparti vil ikke acceptere nyt etageboligbyggeri mellem Køge Bugt Motorvejen og Egeskovvej. Vi ønsker heller ikke at der opføres et nyt stort etageboligbyggeri i området mellem den sydlige parkeringsplads ved Albertslund Centrum og Løkkekrogen (det såkaldte Nordporten-projekt). I stedet kan området udlægges til rækkehuse eller enfamilieshuse.

Etageboligprojektet Sydporten bør ændres så området i stedet udlægges til rækkehuse.

Der skal ikke etableres hverken etageboliger eller industribyggeri på arealet mellem Vallensbækvej og Holbæk-motorvejen. Området skal være rekreativt areal og f.eks. indeholde minigolfbane, legepladser, petanque mulighed for dyrehold og lignende i tilslutning til den allerede eksisterende rekreative område Vallensbæk Nordhavn.

Desværre har Vallensbæk Kommunes bymidte omkring Stationstorvet, som Konservative og Socialdemokratiet har været bannerførere for, udviklet sig til en utiltalende betonjungle. Der skal igangsættes et projekt med det formål at forsøge at forskønne området.

Med etableringen af et nyt havnebad vil Vallensbæk Havn og strand kunne tiltrække endnu flere borgere. Det skal undersøges om der kan gøres mere for at begrænse mængden af fedtemøg på stranden, så området bliver endnu mere attraktivt for Vallensbæks børnefamilier.

Borgerindflydelse

Dansk Folkeparti ønsker så megen borgerinddragelse som muligt. Borgerne skal have ret til at fremsætte forslag i kommunalbestyrelsen, hvis de kan samle tilstrækkeligt mange støtter til initiativet.

Vallensbæk er en af de sidste kommuner i landet, der ikke har transmission fra kommunalbestyrelsesmøderne, så borgerne har mulighed for at følge med i, hvordan deres valgte politikere røgter kommunen. Dansk Folkeparti mener, at kommunalbestyrelsesmøderne skal transmitteres på kommunens hjemmeside.

Dansk Folkeparti mener det er vigtigt at høre kommunens borgere i så mange beslutninger som muligt. Høringerne skal imidlertid også medføre, at kommunalbestyrelsen rent faktisk lytter til de synspunkter, der fremkommer.

Unge vallensbækkere skal inddrages i det lokale demokrati ved at etablere et ”unge-byråd” som det kendes fra flere andre kommuner. ”Unge-byrødderne” kan få mulighed for at beslutte hvordan penge afsat til f.eks. legepladser på skolerne eller lignende skal anvendes.

Trafik & støj

Vallensbæk er en af de mest støjplagede kommuner i landet. Med den trafikaftale som blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti blev det aftalt at etablere støjværn på den nordlige side af Holbæk-motorvejen. Den beslutning blev desværre annulleret af den nye socialdemokratiske regering.

Dansk Folkeparti ønsker ideelt set at der etableres en støjvold langs Holbæk-motorvejens nordlige side af samme størrelse som det er planlagt langs den sydlige side af Køge Bugt Motorvejen i Ishøj Kommune. Det skal undersøges hvad der kan gøres for at reducere støjbelastningen fra Holbæk-motorvejen og Ringstedbanen i Vallensbæk Landsby.

Dansk Folkeparti ønsker endvidere, at de gode erfaringer, der er høstet med at opsætte lavt støjværn langs den nordlige del af Vejlegårdsvej udbredes til andre områder af kommunen.

Vi ønsker desuden at der opsættes trafikchikaner ved daginstitutioner, hvor der i dag køres for stærkt. Det gælder f.eks. ved daginstitutionen Syvhøjvænge og ved daginstitutionen Amalieparken.

Transport

Parkeringsnormeringen i Vallensbæk i forbindelse med nybyggeri er ofte sat for lavt. Det betyder, at der er etableret nye boligområder f.eks. i Nordmarken, hvor der er tendens til at de sande til i biler og varevogne og der derfor må indføres standsnings- og parkeringsforbud.

Kommunen må indse, at privatbilen er det foretrukne mobilitetsredskab og parkeringsnormeringen sættes herefter.

Med etableringen af letbanen i 2025 bliver Vallensbæk Kommune potentielt trafikknudepunkt. Det skal sikres, at linje E får stop på Vallensbæk Station, så der kan foretages det mest tidsbesparende skifte mellem letbane og S-tog. Linje 143, der kører fra nord til syd i Vallensbæk Kommune skal have flere afgange. Kommunen skal være bedre til at oplyse om flex-trafik som er et fantastisk supplement for borgerne til den øvrige kollektive trafik.

Kultur og fritid

Dansk Folkeparti er begejstrede for at Vallensbæk omsider får en tidssvarende og moderne svømmehal. Dansk Folkeparti er meget indstillet på at afsætte midler til kultur og fritidsliv i kommunen. Der skal imidlertid være tale om projekter, der vinder folkeligt gehør.

Dansk Folkeparti ved nedlægge kunsthallen DIAS på Vallensbæk station og er imod at Vallensbæk skal have et museum for digital kunst. Vi er også imod at der bruges penge på fjollede kunstprojekter som f.eks. opsætningen af en blåmalet sten i beton på den vestlige side af Vallensbæk Havnevej.

Til gengæld ønsker vi mere af den folkelige kultur som f.eks. Gadekærskoncerterne og De 6 glemte kæmper på Vestegnen, ligesom vi ønsker at nedbringe ventetiden på Musikskolen. Vi så også gerne en del af Kultur- og Borgerhuset indrettet som lokalhistorisk museum for Vallensbæk Kommune. Endelig vil vi fortsat prioritere vores lokale idrætsforeninger.

Sundhed

Kommunen skal være bedre til at give borgere med sundhedsmæssige udfordringer mulighed for at omlægge deres livsstil – dog uden at moralisere over for borgerne. Hvordan borgerne vælger at leve deres liv er til syvende sidst altid deres eget valg. Kommunen skal give mulighed for at de mange støjplagede borgere i kommunen kan få tilskud til f.eks. nye ruder, der kan medvirke til at reducere støjen.

Vallensbæk Kommune skal investere i hjertestartere placeret flere steder i kommunen med døgnadgang.

Særligt udfordrede

Beslutninger om særlige tilbud til borgere med handicap eller borgere med særlige udfordringer skal altid træffes i samarbejde med borgerne selv. Vi skal lytte mere til, hvad borgerne selv mener, de har behov for.

Der er for mange tilfælde, hvor der tænkes snævert økonomisk ved at anvende det billigste tilbud i stedet for at finde det tilbud, som vil betyde at det enkelte barn eller den voksne opnår den optimale udvikling og livskvalitet.

Borgere med rollatorer og gangbesværede har desværre stadig svært ved at færdes på vores stier og veje. Huller i stier og veje skal lappes og ukrudt fjernes, så vore stier og fortove igen fremstår farbare.

Ledighed

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er markant overrepræsenteret i ledighedsstatistikkerne. For mange er på førtidspension eller erklæret ikke-aktivitetsparate. Disse mennesker skal sættes i sving med nyttigt arbejde som f.eks. at vaske legetøj i daginstitutionerne, rense strande, gadestrøg og lignende.

Vallensbæk Kommune skal også særligt sørge for at hjælpe unge mennesker, der har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet til uddannelse og beskæftigelse.

Mange unge med handicap er meget motiverede for at få et job. Kommunen skal bistå den unge i bestræbelserne herpå.

Erhvervsudvikling

Over de senere år har Vallensbæk gradvis reduceret beskatningen af erhvervslivet. Vallensbæk Kommune skal have endnu mere fokus på at tiltrække erhvervsvirksomheder til kommunen – også gerne produktionsarbejdspladser til de eksisterende erhvervsområder. Byggesager skal behandles hurtigt og smidigt.